Klat_Daniel_Gustav_Cramer_6

24 Agosto 2013

Daniel Gustav Cramer, Untitled (Monkey), 2009. Courtesy: BolteLang Galerie, Zurich, e/and Daniel Gustav CramerLascia un commento